www.taggmanager.cz

Vyzkoušejte naše naučné stezky pro mobilní telefony

Naše stezky

Název kampaně Jazyky Stezek
Obec Bartošovice logo Obec Bartošovice csendepl 1

Obec leží 13 km severovýchodně od Nového Jičína v údolní nivě řeky Odry a Bartošovického potoka. Od roku 1976 jsou Hukovice místní částí Bartošovic. Převážná část obce leží v Chráněné krajinné oblasti Poodří. V současné době v obou částech žije více než 1 670 obyvatel na katastrální rozloze 2 441 ha. Nejstarším dokladem osídlení je sekeromlat z mladší doby kamenné. K dalším nálezům na území obce patří hliněná nádoba, ve které byly mince a kousky stříbra. Mince patří k prvním českým grošům, které dal razit král Václav II. První písemné prameny, ve kterých se obec připomíná, jsou z roku 1398 jako Parsdorf v souvislosti s lánem, náležícím k příborskému fojtství. Obecní pečeť, pořízená již v roce 1666, nesla ve štítě poněkud nejasný obraz sestávající snad z radlice a písmen B G P. První písmeno mělo zřejmě vyjadřovat název obce, další dvě mohou být iniciálami německé podoby jména tehdejšího držitele obce Jiřího Podstatského z Prusinovic. Při návštěvě obce si pozornost zaslouží komplex historických budov, který tvoří bývalá fara, dnes Záchranná stanice s Centrem ekologické výchovy, kostel sv. Petra a Pavla, Meinertova hrobka a zámek.

Název stezky Jazyky Míst
1.Zámecká naučná stezka csendepl 12
Název kampaně Jazyky Stezek
Parky, sady a zahrady Prahy 2 logo Parky, sady a zahrady Prahy 2 csendepl 7

Provedeme Vás známými i méně známými, o to však zajímavějšími místy, Prahy 2 na náměstí Míru, v parcích Riegrovy a Havlíčkovy sady, v Sadech Svatopluka Čecha a v parku Folimanka. V každém z těchto parků se nachází řada míst, s kterými stojí za to se seznámit, zvýšit tak její povědomí a zároveň rozšířit jejich popularitu. Ať už se jedná o významné kulturní objekty, historické stavby nebo přírodní či botanické zajímavosti. Vytvořením několika vycházkových tras naučných stezek je tak využit potenciál těchto zajímavostí, jak ve vztahu k environmentální výchově, tak i k historii.

Projekt vzniká ve spolupráci a za finanční podpory MČ Praha 2.

Název stezky Jazyky Míst
2.Folimankou do zahrady Ztracenka csendepl 5
3.Havlíčkovy sady csendepl 5
4.Karlovo náměstí csendepl 3
5.Náměstí Míru csendepl 3
6.Riegrovy sady csendepl 4
7.Sady bratří Čapků csendepl 2
8.Sady Sv. Čecha csendepl 3
Název kampaně Jazyky Stezek
Nepřírodní biotopy logo Nepřírodní biotopy csendepl 9

Hlavním cílem projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR“ je prostřednictvím tzv. stezek do mobilu (využívají ke zprostředkování informací tzv. QR kódy) a mapových aplikací zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o významu nepřírodních biotopů pro ochranu druhové rozmanitosti a pro ekologickou stabilitu krajiny. Do nepřírodních biotopů zahrnujeme takové biotopy, které jsou velmi silně ovlivněny činností člověka. V případě našeho projektu se jedná o těžebny surovin, výsypky a odkaliště.

Většina lidí pocitově vnímá nepřírodní biotopy, jako krajinu, ve které toho moc nežije. Nicméně vědecké výzkumy z posledního desetiletí ukazují, že právě v těchto oblastech jsou z hlediska ochrany biologické rozmanitosti druhů velmi významným útočištěm. V dříve realizovaných výzkumech bylo v nepřírodních biotopech pozorováno celkem 160 druhů motýlů, 148 druhů brouků z čeledi střevlíkovitých, 18 druhů obojživelníků 8 druhů plazů či 213 druhů ptáků. Relativně vysoký počet nalezených druhů je uveden v příslušných Červených seznamech ohrožených druhů České republiky nebo patří mezi zvláště chráněné organismy. Nepřírodní biotopy mají v mnoha případech rovněž vysokou kulturně estetickou hodnotu jako krajinné dominanty i jako připomínky hornické minulosti měst a obcí. Význam nepřírodních biotopů spočívá rovněž v tom, že na nich často panují specifické podmínky, vyhovující úzce specializovaným druhům. Proto se na těchto lokalitách dají často nalézt unikátní společenstva.

V rámci projektu provádíme monitoring biodiverzity na 31 lokalitách v 8 krajích České republiky. V lokalitách vzniknou tzv. stezky do mobilu. Stezky představí návštěvníkům jednotlivé lokality. Turisté i místní obyvatelé se seznámí s informacemi o historii těžby nerostných surovin, o nově vzniklých biotopech a o nejvýznamnějších ohrožených a zvláště chráněných druzích makroskopických hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.

V průběhu projektu bude natočen dokumentární film o nepřírodních biotopech. Film bude představen na Ekofestivalu. Současně s filmem vznikne i putovní výstava, která přiblíží tuto problematiku ve městech České republiky.

Základní informace o projektu

Název: Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech České republiky

Realizace: leden 2015 až duben 2016

Příjemce projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. www.ekopolitika.cz

Partner projektu: Taggmanager, o.s. – www.dohaje.cz

Kontaktní osoba: PhDr. Leona Kupčíková – koordinátorka projektu

Email: leona.kupcikova@taggmanager.cz

Partner projektu: VIS Bílé Karpaty, o.p.s. – http://www.bilekarpaty.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Název stezky Jazyky Míst
9.Kamenolom Boží hora csendepl 9
10.Kamenolom Chvalčov csendepl 10
11.Kamenolom Kuchařík csendepl 9
12.Kamenolom Radobýl csendepl 11
13.Kamenolom Vápenná csendepl 10
14.Kamenolom Vinařice csendepl 10
15.Kamenolom Vinařická hora csendepl 10
16.Kamenolom Vyšný csendepl 10
17.Kamenolom Žlutava csendepl 10
Název kampaně Jazyky Stezek
Mikroregion Bystřicko logo Mikroregion Bystřicko csendepl 1

Jako Mitrovská kulturní krajina je označeno jádro oblasti, jež byla od poloviny 18. do poloviny 20. stol. v majetku a správě hraběcího rodu Mitrovských z Nemyšle. Kulturně-historické a krajinářské stopy po působení rodu Mitrovských se nacházejí v trojúhelníku území mezi Bystřicí, Doubravníkem a Moravcem.

Název stezky Jazyky Míst
18.Architektura na Horní Svratce csendepl 12
Název kampaně Jazyky Stezek
VIS Bílé Karpaty, o.p.s. - Exped logo VIS Bílé Karpaty, o.p.s. - Exped csendepl 2

VIS Bílé Karpaty, o.p.s.

Naše středisko se zabývá vzděláváním a informováním o ochraně přírody v Bílých Karpatech a přilehlých regionech na jihovýchodní Moravě. Vzdělávací činnost spočívá ve tvorbě a realizaci výukových programů pro mateřské, základní i střední školy. V informační oblasti se věnujeme realizaci naučných stezek, vydávání informačních materiálů, provozu turistického informačního centra, terénním exkurzím a podpoře šetrného turistického ruchu.

Expedice Chřiby

Od roku 2002 vyvíjí v oblasti Chřibů činnost tzv. Expedice Chřiby, již tvoří skupina nadšenců, milovníků Chřibů, která se zabývá mapováním přírodních, historických a kulturních zajímavostí tohoto pohoří. Výstupem její činnosti je kromě četných besed zejména populární edice Chřiby záhadné a mytické, která k roku 2013 obsahuje sedm svazků a další jsou připravovány k vydání.

Název stezky Jazyky Míst
19.Buchlovicko csendepl 10
20.Cetechovicko csendepl 6
Název kampaně Jazyky Stezek
Envidea, o. s./ Naučné stezky logo Envidea, o. s./ Naučné stezky csendepl 8

Občanské sdružení Envidea vzniklo v roce 2011 jako volné sdružení fyzických a právnických osob, jehož cílem je příprava a realizace ekologických projektů, příprava a realizace projektů v oblasti trvale udržitelného rozvoje, ekologická výchova a osvětová činnost. Obecným cílem projektu je rozvoj informačních technologií v krajině a sdružení informací o naučných stezkách a zastaveních, jež jsou vytvářeny v rámci již funkčního systému Taggmanager pro jednotlivé správce stezek. Projekt je zaměřen na oblast Českého ráje, Jablunkovska a Prahy. Různorodost lokalit umožní testovat návštěvnost i používání jednotlivých služeb podle různého zatížení turistickým ruchem, případně podle jednotlivých typů turistů.

Název stezky Jazyky Míst
21.Bílá skála csendepl 3
22.Bohnické a Draháňské údolí csendepl 10
23.Bystřice a okolí csendepl 8
24.Český ráj – střed csendepl 2
25.Český Ráj sever I. csendepl 7
26.Český ráj sever II. csendepl 7
27.Dolní a Horní Lomná csendepl 8
28.Hradiště, tvrze a zámky csendepl 9
Název kampaně Jazyky Stezek
Národní park GeoLoci logo Národní park GeoLoci csendepl 11
Název stezky Jazyky Míst
29.Bezdružice - Úterý csendepl 9
30.Bitva u Třebele csendepl 7
31.Bor csendepl 4
32.Broumov csendepl 6
33.Černošín csendepl 5
34.Český les csendepl 14
35.Dolní Víska csendepl 3
36.Gutštejn - Šipín csendepl 4
37.Hanovská kyselka csendepl 1
38.Chodová Planá csendepl 8
39.Kladruby csendepl 10
Název kampaně Jazyky Stezek
Národní geopark Egeria logo Národní geopark Egeria csendepl 8
Název stezky Jazyky Míst
40.Goethova trasa csendepl 3
41.Hornická města a obce Krušných hor csendepl 15
42.Hornická města a obce Slavkovského lesa csendepl 5
43.Hornická města a obce Sokolovské pánve csendepl 18
44.Hornická poznávací trasa Přebuz csendepl 13
45.Hrady na skalách csendepl 9
46.Jáchymovské peklo csendepl 17
47.Karlovarské historické cesty csendepl 10
Název kampaně Jazyky Stezek
Česko-Bavorský geopark logo Česko-Bavorský geopark csendepl 2
Název stezky Jazyky Míst
48.GeoTour Granit csendepl 8
49.Infostellen csendepl 2
Název kampaně Jazyky Stezek
Naučné stezky kolem Prahy logo Naučné stezky kolem Prahy csendepl 1

Projekt se zaměřuje na tvorbu naučných taggových stezek v severní části Prahy.

Název stezky Jazyky Míst
50.Horní Počernice csendepl 7
Název kampaně Jazyky Stezek
VIS Naplňování Karpatské úmluvy logo VIS Naplňování Karpatské úmluvy csendepl 1

Naše středisko se zabývá vzděláváním a informováním o ochraně přírody v Bílých Karpatech a přilehlých regionech na jihovýchodní Moravě. Vzdělávací činnost spočívá ve tvorbě a realizaci výukových programů pro mateřské, základní i střední školy. V informační oblasti se věnujeme realizaci naučných stezek, vydávání informačních materiálů, provozu turistického informačního centra, terénním exkurzím a podpoře šetrného turistického ruchu.

Název stezky Jazyky Míst
51.Chráněná území mikulovského mikroregionu csendepl 20
Název kampaně Jazyky Stezek
Aikon - Dalešická přehrada logo Aikon - Dalešická přehrada csendepl 1

Společnost Aikon provozujeme lodní dopravu na Dalešické přehradě. Loď HORÁCKO Vás sveze po celý rok (přehrada v zimě nezamrzá). Od ledna do dubna a v listopadu a prosinci o víkendech vždy ve 13:00 z přístaviště Kramolín na hodinovou vyjížďku. V ostatních měsících pak plujeme po celé přehradě a o prázdninách pak denně.

Název stezky Jazyky Míst
52.Dalešická přehrada csendepl 11
Název kampaně Jazyky Stezek
Faunapark Lipová logo Faunapark Lipová csendepl 1

FAUNAPARK se nachází v malebné lázeňské obci Lipová-lázně v katastrálním území Horní Lipová na rozhraní pohoří Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku s nádherným výhledem na horský masiv Šeráku a Obřích skal. Našim návštěvníkům nabízíme expozici zvířat, posezení v příjemném prostředí, pro děti hřiště, a kdo u nás chce strávit více dní, může zůstat v útulném penzionu.

Název stezky Jazyky Míst
53.FAUNAPARK csendepl 12
Název kampaně Jazyky Stezek
NEO logo NEO csendepl 1

Jak říká jeden nejmenovaný kuchař: Vaření začíná u výběru kvalitních potravin". Farmářská stezka okolím Prahy Vás zavede na místa, kde najdete chutné a zdravé produkty převážně z biozemědělství. Můžete navštívit svého farmáře a prohlédnout si jak a kde vzniká potravina, kterou budete jíst.

Název stezky Jazyky Míst
54.Farmářská stezka okolím Prahy csendepl 10
Název kampaně Jazyky Stezek
Technika v přírodě logo Technika v přírodě csendepl 2

Stezky se zaměřují nejen na přírodu, ale i na lidi a lidskou činnost v krajině.

Název stezky Jazyky Míst
55.Andělská Hora csendepl 12
56.Bruntál csendepl 16
Název kampaně Jazyky Stezek
Broumovsko logo Broumovsko csendepl 2

Broumovsko se nachází v Severovýchodních Čechách na hranici s Polskem. Je unikátní krajinou, kde se snoubí tiše krásná příroda se skvostnými barokními památkami. Patří k chráněným krajinným oblastem. Nabízí nesčetné příležitosti ke strávení příjemné dovolené spojené s jeho bližším poznáváním. V rozmanité krajině si přijdou na své vyznavači cykloturistiky, pěší turistiky nebo adrenalinových sportů.

Název stezky Jazyky Míst
57.Broumovská skupina kostelů csendepl 10
58.CHKO Broumovsko csendepl 26
Název kampaně Jazyky Stezek
Taggmanager logo Taggmanager csendepl 2

Taggmanager.cz si klade za cíl oživit zájem hlavně mladých lidí o naučné stezky, přírodní a kulturní památky tím, že jim poskytne interaktivní a mobilní alternativu informačních tabulí. Klasickou informační tabuli je možné doplnit nebo zcela nahradit tzv. tagglistem který Vás přesměruje na interaktivní podobu naučné stezky navrženou speciálně pro mobilní telefony.

Název stezky Jazyky Míst
59.Hledáme technicky csendepl 2
60.Honba za pokladem csendepl 6
Název kampaně Jazyky Stezek
Actaea logo Actaea csendepl 5

Actaea – společnost pro přírodu a krajinu

Působnost: Jeseníky, Beskydy, Bílé Karpaty

Naše zastavení pokrývají tři naučné stezky v Jeseníkách a jednu stezku v Beskydech. Zbylá zastavení jsou rozptýlena po celém území CHKO Jeseníky a CHKO Beskydy v zajímavých přírodních lokalitách a také v obcích CHKO.

Organizace se zabývá ochranou přírody a krajiny, propagací a popularizací přírodního a kulturního dědictví na veřejnosti, vydáváním informačních letáků, turistických průvodců a odborných publikací. Zpracováváme naučné stezky, plány péče a také botanické a zoologické inventarizační průzkumy.

weby:www.actaea.cz;www.praded.org;www.javorniky.org

Název stezky Jazyky Míst
61.CHKO Beskydy csendepl 21
62.CHKO Jeseníky csendepl 22
63.Jeseníky regiony csendepl 1
64.Karlova Studánka a stezka Bílá Opava csendepl 7
65.Karlovice csendepl 10
Název kampaně Jazyky Stezek
ECHOS o.s. - Železnorudsko logo ECHOS o.s. - Železnorudsko csendepl 5

Cílem sdružení je příprava a realizace ekologických projektů, příprava a realizace projektů v oblasti trvale udržitelného rozvoje, ekologická výchova a rozšiřování znalostí v oblasti ekologie zejména mezi mládeží.

V rámci projektů pro rozvoj turistiky organizujeme stezky na Železnorudsku a Novohradsku

Více informací naleznete zde: www.echos.cz

Název stezky Jazyky Míst
66.Historie obce Špičák csendepl 14
67.Hojsova Stráž csendepl 20
68.Kašperské Hory csendepl 17
69.Klatovský vycházkový okruh csendepl 11
70.Kojákovice csendepl 6
Název kampaně Jazyky Stezek
Ústav pro ekopolitiku o. p. s. logo Ústav pro ekopolitiku o. p. s. csendepl 3

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. byl založen v roce 1992 jako nadace, od roku 1998 funguje jako obecně prospěšná společnost.

V současnosti ÚEP rozvíjí tři hlavní programové oblasti: * Politika udržitelného rozvoje * Nástroje prosazování udržitelného rozvoje * Právo životního prostředí

Pod tyto programy spadají jednotlivé projekty ÚEP.Přizpůsobování programů a projektů aktuálním trendům a trvalé utváření a rozšiřování vlastního odborného zázemí učinily z Ústavu pro ekopolitiku uznávanou organizaci typu „think-tank“.

Více informací naleznete zde: www.ekopolitika.cz

Název stezky Jazyky Míst
71.Divoká Šárka csendepl 30
72.Hostivařský lesopark csendepl 30
73.Chuchelský háj csendepl 20
Název kampaně Jazyky Stezek
Občanské sdružení Hájenka logo Občanské sdružení Hájenka csendepl 4

Občanské sdružení Hájenka bylo založeno 26. 2. 1996. Zabýváme se ochranou přírody a krajiny, ekologickou výchovou, interpretací přírodního a kulturního dědictví regionu, propagací šetrného turistického ruchu či ekologickým poradenstvím v zejména v Moravskoslezském kraji.

Geopark Podbeskydí se rozkládá na 530 km2 Podbeskydské pahorkatiny v okresech Nový Jičín, Vsetín a Frýdek – Místek. Leží v geologicky mimořádně pestrém území čela karpatských příkrovů, slezské a podslezské jednotky.

hajenka@centrum.cz

Název stezky Jazyky Míst
74.Borovecké rybníky csendepl 6
75.Červený kámen csendepl 15
76.Frenštátsko csendepl 12
77.Kojetínské Vrchy csendepl 31
Název kampaně Jazyky Stezek
ČSOP Onyx logo ČSOP Onyx csendepl 3

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx byla založena v roce 2007. Posláním organizace je ochrana přírody a krajiny a ekologická výchova na severní Moravě a ve Slezsku. Členové ČSOP Onyx mají dlouholeté zkušenosti s řízením a realizací projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny, trvale udržitelného rozvoje a ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty.

Více informací naleznete zde: www.csoponyx.cz

Název stezky Jazyky Míst
78.CHKO Poodří csendepl 27
79.CHKO Poodří – památné stromy csendepl 14
80.Karpatské dědictví csendepl 12
Název kampaně Jazyky Stezek
Geopark Český ráj logo Geopark Český ráj csendepl 9

Evropský Geopark UNESCO Český ráj je oblast o rozloze 700 km2, která zahrnuje nejen území CHKO Český ráj (vyhlášena v r. 1955), ale její širší okolí, kde se nacházejí další vzácné lokality s přírodním, historickým a kulturním významem. Vedle geologických jsou důležité i další zajímavosti, jako jsou kulturní a ekologické fenomény, archeologické a historické památky významné z celoevropského hlediska, jejichž potenciál je využíván nejen pro geologický výzkum, ale i pro aktivity zahrnující vzdělávání veřejnosti v oblasti přírodních a historických věd, propagaci ochrany přírody a podpory regionálního podnikání v cestovním ruchu v souladu s pravidly ochrany přírodního a kulturního dědictví a trvale udržitelného rozvoje na území Geoparku. Geopark Český ráj je členem Evropské a Světové Sítě Geoparků UNESCO od r. 2005, v červnu 2010 se stal prvním Národním Geoparkem České republiky.

Více informací naleznete zde: www.geopark-ceskyraj.cz

Název stezky Jazyky Míst
81.Archeologické lokality csendepl 6
82.Besedické skály csendepl 8
83.Brány geoparku csendepl 12
84.Geologické procesy csendepl 9
85.Historické památky csendepl 7
86.Hrady na skalách csendepl 16
87.Informačni centra csendepl 12
88.Jeskyně a kras csendepl 4
89.Kámen a člověk csendepl 9
Název kampaně Jazyky Stezek
Agentura Koniklec logo Agentura Koniklec csendepl 4

Agentura Koniklec je nestátní nezisková organizace - občanské sdružení pro lidská práva a životní prostředí. Byla založena 24. 3. 1992. Posláním organizace je uskutečňovat projekty v oblasti ochrany životního prostředí, zabývat se udržitelným rozvojem na místní a regionální úrovni, informovat veřejnost a provádět veřejnou osvětu v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany přírody a krajiny a životního prostředí a zabývat se environmentální výchovou dětí a mládeže.

Více informací naleznete zde: agentura.koniklec.cz

Název stezky Jazyky Míst
90.Císařský ostrov csendepl 4
91.Geologická stezka csendepl 13
92.Klánovický les csendepl 4
93.Kokořínský důl csendepl 4
Název kampaně Jazyky Stezek
VIS Bílé Karpaty o.p.s. logo VIS Bílé Karpaty o.p.s. csendepl 2

Naše středisko se zabývá vzděláváním a informováním o ochraně přírody v Bílých Karpatech a přilehlých regionech na jihovýchodní Moravě. Vzdělávací činnost spočívá ve tvorbě a realizaci výukových programů pro mateřské, základní i střední školy. V informační oblasti se věnujeme realizaci naučných stezek, vydávání informačních materiálů, provozu turistického informačního centra, terénním exkurzím a podpoře šetrného turistického ruchu.

Název stezky Jazyky Míst
94.Horňácko csendepl 25
95.Chráněná území Bílých Karpat csendepl 53