www.taggmanager.cz

Vyzkoušejte naše naučné stezky pro mobilní telefony

Naše stezky

Název kampaně Jazyky Stezek
Obec Bartošovice logo Obec Bartošovice csendepl 1

Obec leží 13 km severovýchodně od Nového Jičína v údolní nivě řeky Odry a Bartošovického potoka. Od roku 1976 jsou Hukovice místní částí Bartošovic. Převážná část obce leží v Chráněné krajinné oblasti Poodří. V současné době v obou částech žije více než 1 670 obyvatel na katastrální rozloze 2 441 ha. Nejstarším dokladem osídlení je sekeromlat z mladší doby kamenné. K dalším nálezům na území obce patří hliněná nádoba, ve které byly mince a kousky stříbra. Mince patří k prvním českým grošům, které dal razit král Václav II. První písemné prameny, ve kterých se obec připomíná, jsou z roku 1398 jako Parsdorf v souvislosti s lánem, náležícím k příborskému fojtství. Obecní pečeť, pořízená již v roce 1666, nesla ve štítě poněkud nejasný obraz sestávající snad z radlice a písmen B G P. První písmeno mělo zřejmě vyjadřovat název obce, další dvě mohou být iniciálami německé podoby jména tehdejšího držitele obce Jiřího Podstatského z Prusinovic. Při návštěvě obce si pozornost zaslouží komplex historických budov, který tvoří bývalá fara, dnes Záchranná stanice s Centrem ekologické výchovy, kostel sv. Petra a Pavla, Meinertova hrobka a zámek.

Název stezky Jazyky Míst
1.Zámecká naučná stezka csendepl 12
Název kampaně Jazyky Stezek
Obec Zbyslavice logo Obec Zbyslavice csendepl 1

Obec Zbyslavice se nachází 15 km severozápadně od krajského města Ostravy a 6 km od lázeňského města Klimkovice, na pahorkatině s nejvyšší nadmořkou výškou 373 m, mezi údolími pstruhového potoka Seziny a Polančice v povodí řeky Odry. První doložená zmínka je z roku 1359, kdy obec Sbyslouwitz tvořil samostatný drobný statek, jehož majitelé bydleli v dřevěné tvrzi, po které zbyl jen nevelký pahorek. V obci žije 614 obyvatel.

Název stezky Jazyky Míst
2.Zbyslavice – Dolní louky csendepl 12
Název kampaně Jazyky Stezek
Významné stromy Prahy logo Významné stromy Prahy csendepl 1
Název stezky Jazyky Míst
3.Významné stromy Prahy csendepl 28
Název kampaně Jazyky Stezek
Parky, sady a zahrady Prahy 2 logo Parky, sady a zahrady Prahy 2 csendepl 7

Provedeme Vás známými i méně známými, o to však zajímavějšími místy, Prahy 2 na náměstí Míru, v parcích Riegrovy a Havlíčkovy sady, v Sadech Svatopluka Čecha a v parku Folimanka. V každém z těchto parků se nachází řada míst, s kterými stojí za to se seznámit, zvýšit tak její povědomí a zároveň rozšířit jejich popularitu. Ať už se jedná o významné kulturní objekty, historické stavby nebo přírodní či botanické zajímavosti. Vytvořením několika vycházkových tras naučných stezek je tak využit potenciál těchto zajímavostí, jak ve vztahu k environmentální výchově, tak i k historii.

Projekt vzniká ve spolupráci a za finanční podpory MČ Praha 2.

Název stezky Jazyky Míst
4.Folimankou do zahrady Ztracenka csendepl 10
5.Havlíčkovy sady csendepl 5
6.Karlovo náměstí csendepl 3
7.Náměstí Míru csendepl 3
8.Riegrovy sady csendepl 4
9.Sady bratří Čapků csendepl 2
10.Sady Sv. Čecha csendepl 3
Název kampaně Jazyky Stezek
Rozhledny v Čechách a na Moravě logo Rozhledny v Čechách a na Moravě csendepl 3
Název stezky Jazyky Míst
11.Rozhledny na jižní Moravě csendepl 5
12.Rozhledny na Vysočině csendepl 1
13.Rozhledny ve středních Čechách csendepl 1
Název kampaně Jazyky Stezek
Bojkovice logo Bojkovice csendepl 1

Bojkovice (německy Bojkowitz) jsou město na Moravě v okrese Uherské Hradiště ve Zlínském kraji, 12 km východně od Uherského Brodu na řece Olšavě v údolí Bílých Karpat poblíž hranic se Slovenskem. V roce 2011 zde žilo přes 4 tisíce obyvatel. Dominantami jsou hlavně zámek Nový Světlov a kostel sv. Vavřince.

Název stezky Jazyky Míst
14.v csendepl 5
Název kampaně Jazyky Stezek
Nepřírodní biotopy logo Nepřírodní biotopy csendepl 33

Hlavním cílem projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR“ je prostřednictvím tzv. stezek do mobilu (využívají ke zprostředkování informací tzv. QR kódy) a mapových aplikací zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o významu nepřírodních biotopů pro ochranu druhové rozmanitosti a pro ekologickou stabilitu krajiny. Do nepřírodních biotopů zahrnujeme takové biotopy, které jsou velmi silně ovlivněny činností člověka. V případě našeho projektu se jedná o těžebny surovin, výsypky a odkaliště.

Většina lidí pocitově vnímá nepřírodní biotopy, jako krajinu, ve které toho moc nežije. Nicméně vědecké výzkumy z posledního desetiletí ukazují, že právě v těchto oblastech jsou z hlediska ochrany biologické rozmanitosti druhů velmi významným útočištěm. V dříve realizovaných výzkumech bylo v nepřírodních biotopech pozorováno celkem 160 druhů motýlů, 148 druhů brouků z čeledi střevlíkovitých, 18 druhů obojživelníků 8 druhů plazů či 213 druhů ptáků. Relativně vysoký počet nalezených druhů je uveden v příslušných Červených seznamech ohrožených druhů České republiky nebo patří mezi zvláště chráněné organismy. Nepřírodní biotopy mají v mnoha případech rovněž vysokou kulturně estetickou hodnotu jako krajinné dominanty i jako připomínky hornické minulosti měst a obcí. Význam nepřírodních biotopů spočívá rovněž v tom, že na nich často panují specifické podmínky, vyhovující úzce specializovaným druhům. Proto se na těchto lokalitách dají často nalézt unikátní společenstva.

V rámci projektu provádíme monitoring biodiverzity na 31 lokalitách v 8 krajích České republiky. V lokalitách vzniknou tzv. stezky do mobilu. Stezky představí návštěvníkům jednotlivé lokality. Turisté i místní obyvatelé se seznámí s informacemi o historii těžby nerostných surovin, o nově vzniklých biotopech a o nejvýznamnějších ohrožených a zvláště chráněných druzích makroskopických hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.

V průběhu projektu bude natočen dokumentární film o nepřírodních biotopech. Film bude představen na Ekofestivalu. Současně s filmem vznikne i putovní výstava, která přiblíží tuto problematiku ve městech České republiky.

Základní informace o projektu

Název: Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech České republiky

Realizace: leden 2015 až duben 2016

Příjemce projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. www.ekopolitika.cz

Partner projektu: Taggmanager, o.s. – www.dohaje.cz

Kontaktní osoba: PhDr. Leona Kupčíková – koordinátorka projektu

Email: leona.kupcikova@taggmanager.cz

Partner projektu: VIS Bílé Karpaty, o.p.s. – http://www.bilekarpaty.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Název stezky Jazyky Míst
15.Kamenolom Boží hora csendepl 9
16.Kamenolom Chvalčov csendepl 10
17.Kamenolom Kuchařík csendepl 9
18.Kamenolom Radobýl csendepl 11
19.Kamenolom Vápenná csendepl 10
20.Kamenolom Vinařice csendepl 10
21.Kamenolom Vinařická hora csendepl 10
22.Kamenolom Vyšný csendepl 10
23.Kamenolom Žlutava csendepl 10
24.Lítovská výsypka csendepl 10
25.Odkaliště a úložiště Vysočany csendepl 10
26.Odval Dolu Felix – Jan csendepl 9
27.Odval Dolu Ferdinand csendepl 10
28.Odval Dolů Jindřich II a Antonín csendepl 10
29.Odval Dolu Mayrau csendepl 10
30.Odval Dolu Prago Tragy csendepl 11
31.Odval Dolu Ronna csendepl 11
32.Odval Dolu Vítek/Václav csendepl 11
33.Porcelanit z Bystřan csendepl 10
34.Propadlina Dolu Jan Žižka csendepl 10
35.Rašeliniště Kozohlůdky csendepl 10
36.Rašeliniště Přebuz csendepl 10
37.Rudný lom Ejpovice csendepl 11
38.Rudný odval a odkaliště Proboštov csendepl 10
39.Těžebna cihlářské hlíny Havřice csendepl 10
40.Těžebna kaolinu Nepomyšl csendepl 10
41.Těžebna písku Jeniněves csendepl 10
42.Těžebna písku Polešovice csendepl 10
43.Těžebna písku Spytihněv csendepl 10
44.Těžebna písku Tasovice csendepl 10
45.Těžebna štěrkopísku Boršice csendepl 10
46.X_Nepřírodní biotopy csendepl 2
47.x_smazat csendepl 1
Název kampaně Jazyky Stezek
Mikroregion Bystřicko logo Mikroregion Bystřicko csendepl 4

Jako Mitrovská kulturní krajina je označeno jádro oblasti, jež byla od poloviny 18. do poloviny 20. stol. v majetku a správě hraběcího rodu Mitrovských z Nemyšle. Kulturně-historické a krajinářské stopy po působení rodu Mitrovských se nacházejí v trojúhelníku území mezi Bystřicí, Doubravníkem a Moravcem.

Název stezky Jazyky Míst
48.Architektura na Horní Svratce csendepl 12
49.Mitrovská kulturní krajina csendepl 14
50.Štěpánovský rudní revír csendepl 15
51.Vírská stezka csendepl 8
Název kampaně Jazyky Stezek
Hotel Bobík logo Hotel Bobík csendepl 3

Šumavské krajině mezi Boubínem a soutokem Teplé a Studené Vltavy vévodí Bobík – a to hned dvakrát. Jako nepřehlédnutelný horský vrchol s charakteristickou siluetou i coby moderní hotel téhož jména na volarském náměstí v sousedství kostela svaté Kateřiny. Kdysi tudy procházela solná Zlatá stezka, dnes znovuzrozený hotel leží na křižovatce cest, které míří k Lipenskému přehradnímu jezeru, do srdce Národního parku Šumava, k hornímu toku Vltavy či do sousedního Bavorska a blízkého Rakouska. Městský hotel Bobík prošel zásadní proměnou a modernizací. Svou nabídku kvality a jedinečnosti staví na propojení výjimečnosti konopných lázní, vynikající hotelové kuchyně a vlastního minipivovaru.

Více zde: http://www.hotelbobik.eu/

Název stezky Jazyky Míst
52.Volary - červený vycházkový okruh csendepl 7
53.Volary - modrý vycházkový okruh csendepl 5
54.Volary - zelený vycházkový okruh csendepl 5
Název kampaně Jazyky Stezek
Králický Sněžník o.p.s. logo Králický Sněžník o.p.s. csendepl 1
Název stezky Jazyky Míst
55.Králický Sněžník csendepl 5
Název kampaně Jazyky Stezek
Questing - hledačky logo Questing - hledačky csendepl 13

Actea o.s.

Název stezky Jazyky Míst
56.Quest Bez mobilu, bez mailu, věnujem se detailu csendepl 1
57.Quest Českým lesem za bobrem se nesem csendepl 1
58.Quest Hledačka skřítka z Vysoké Hory csendepl 1
59.Quest Hledej zlatý poklad Lapků z Drakova csendepl 1
60.Quest Kotoučský praquest csendepl 1
61.Quest Landecký quest csendepl 1
62.Quest Mikulovský zvěřinec csendepl 1
63.Quest Mokřadní spirálou na záchranou stanici csendepl 1
64.Quest O odvaze a činu csendepl 1
65.Quest Pod vodou nad vodou nic není náhodou csendepl 1
66.Quest S Karlem Egonem nahoru a dolů csendepl 1
67.Quest Skrytá tvář Muny csendepl 1
68.Quest Za železnou oponu se vydej, stop člověka v krajině si všímej csendepl 1
Název kampaně Jazyky Stezek
Obec Strání logo Obec Strání csendepl 2

Obec Strání se nachází v okrese Uherské Hradiště, kraj Zlínský. Rozprostírá se na jihovýchodě Bílých Karpat v údolí potoka Klanečnice na hranicích se Slovenskem.

Název stezky Jazyky Míst
69.Zajímavosti ve Strání a Květné csendepl 10
70.ŽŽ_SMAZAT csendepl 10
Název kampaně Jazyky Stezek
Poutní hora logo Poutní hora csendepl 1
Název stezky Jazyky Míst
71.Poutní hora csendepl 4
Název kampaně Jazyky Stezek
Stezky KČT logo Stezky KČT csendepl 7
Název stezky Jazyky Míst
72.1 csendepl 25
73.2 csendepl 20
74.3 csendepl 20
75.4 csendepl 20
76.5 csendepl 15
77.6 csendepl 15
78.7 csendepl 4
Název kampaně Jazyky Stezek
Kraličák logo Kraličák csendepl 1
Název stezky Jazyky Míst
79.Virtuální stezky v okolí Kraličáku csendepl 15
Název kampaně Jazyky Stezek
VIS Bílé Karpaty, o.p.s. - Exped logo VIS Bílé Karpaty, o.p.s. - Exped csendepl 18

VIS Bílé Karpaty, o.p.s.

Naše středisko se zabývá vzděláváním a informováním o ochraně přírody v Bílých Karpatech a přilehlých regionech na jihovýchodní Moravě. Vzdělávací činnost spočívá ve tvorbě a realizaci výukových programů pro mateřské, základní i střední školy. V informační oblasti se věnujeme realizaci naučných stezek, vydávání informačních materiálů, provozu turistického informačního centra, terénním exkurzím a podpoře šetrného turistického ruchu.

Expedice Chřiby

Od roku 2002 vyvíjí v oblasti Chřibů činnost tzv. Expedice Chřiby, již tvoří skupina nadšenců, milovníků Chřibů, která se zabývá mapováním přírodních, historických a kulturních zajímavostí tohoto pohoří. Výstupem její činnosti je kromě četných besed zejména populární edice Chřiby záhadné a mytické, která k roku 2013 obsahuje sedm svazků a další jsou připravovány k vydání.

Název stezky Jazyky Míst
80.Buchlovicko csendepl 10
81.Cetechovicko csendepl 6
82.Kolem Starých Hutí csendepl 7
83.Kostelansko csendepl 8
84.Kudlovicko csendepl 6
85.Napajedelsko csendepl 7
86.Podhůřím za vínem i památkami csendepl 8
87.Roštínsko csendepl 10
88.Salašsko csendepl 7
89.Stříbrnické paseky – ráj chalupářů csendepl 5
90.Střílecko csendepl 5
91.Údolí Salašky csendepl 11
92.Údolím Dlouhé řeky csendepl 13
93.Vrbecko csendepl 11
94.Z Koryčan k Cimburku csendepl 10
95.Z Kyjova k vápenným lomům csendepl 7
96.Z Osvětiman ke Klimentku csendepl 9
97.Zdounecko csendepl 10
Název kampaně Jazyky Stezek
Chřiby logo Chřiby csendepl 1

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s

Název stezky Jazyky Míst
98.ŽŽ_SMAZAT csendepl 1
Název kampaně Jazyky Stezek
Envidea, o. s./ Naučné stezky logo Envidea, o. s./ Naučné stezky csendepl 33

Občanské sdružení Envidea vzniklo v roce 2011 jako volné sdružení fyzických a právnických osob, jehož cílem je příprava a realizace ekologických projektů, příprava a realizace projektů v oblasti trvale udržitelného rozvoje, ekologická výchova a osvětová činnost. Obecným cílem projektu je rozvoj informačních technologií v krajině a sdružení informací o naučných stezkách a zastaveních, jež jsou vytvářeny v rámci již funkčního systému Taggmanager pro jednotlivé správce stezek. Projekt je zaměřen na oblast Českého ráje, Jablunkovska a Prahy. Různorodost lokalit umožní testovat návštěvnost i používání jednotlivých služeb podle různého zatížení turistickým ruchem, případně podle jednotlivých typů turistů.

Název stezky Jazyky Míst
99.Bílá skála csendepl 3
100.Bohnické a Draháňské údolí csendepl 10
101.Bystřice a okolí csendepl 8
102.Český ráj – střed csendepl 9
103.Český Ráj sever I. csendepl 7
104.Český ráj sever II. csendepl 7
105.Dolní a Horní Lomná csendepl 8
106.EVL Drhleny csendepl 4
107.EVL Podtrosecká údolí csendepl 8
108.EVL Průlom Jizery u Rakous csendepl 10
109.EVL Příhrazské skály csendepl 8
110.Hradiště, tvrze a zámky csendepl 9
111.Hrady a zříceniny v Českém ráji csendepl 11
112.Kolem Lomnice csendepl 11
113.Kolem Železného Brodu csendepl 10
114.NPR Mionší csendepl 11
115.Okolí Jablunkova csendepl 15
116.Okolím řeky Olše - východ csendepl 12
117.Okolím řeky Olše - západ csendepl 13
118.Osobnosti a krajina csendepl 12
119.Podtrosecká údolí csendepl 7
120.Prachovskými skalami csendepl 5
121.Semilsko csendepl 6
122.Slezskými Beskydami csendepl 8
123.Srdcem Českého ráje csendepl 6
124.Údolí Plakánek csendepl 5
125.Z Českého Dubu k Mnichovu Hradišti csendepl 11
126.Z Dolních Chaber do Libně csendepl 7
127.Z Roztok na nejmenší rozhlednu csendepl 7
128.Z Trosek ke Skaláku csendepl 11
129.Ze Sobotky do Libuně csendepl 9
130.Ze Starých Ďáblic k Vltavě csendepl 11
131.Ze Železnice na Jinolické rybníky csendepl 10
Název kampaně Jazyky Stezek
Přírodní dědictví Brněnska logo Přírodní dědictví Brněnska csendepl 21

Přírodní dědictví Brněnska – hrou k poznání

Centrum environmentálních projektů (zkráceně CEP) je občanské sdružení, které vzniklo v roce 2011. Sdružení bylo založeno jako volné sdružení fyzických a právnických osob, jehož cílem činnosti je příprava a realizace ekologických projektů, příprava a realizace projektů v oblasti trvale udržitelného rozvoje, ekologická výchova a rozšiřování znalostí v oblasti ekologie zejména mezi mládeží. Aktivity sdružení jsou realizovány především na území Jihomoravského kraje. Cílem projektu je propagace přírodního dědictví regionu se zaměřením na 3cílové skupiny. Partnerem pro předškolní děti je lesní mateřská školka Sýkorka v Brně – Mokré Hoře, kde bude vytvořeno přírodní hřiště a pocitová stezka. Dalším partnerem je základní škola v Lelekovicích, kde bude vytvořen virtuální atlas místní živé a neživé přírody a školní smyslově poznávací naučná stezka. Pro věkovou skupinu žáků středních škol a starších pak bude zpracováno vzdělávací DVD pro rozšíření výuky zeměpisu a přírodopisu. K celkem 100 přírodním zajímavostem (především chráněným územím) budou nainstalovány tzv. taglisty, jejichž vyfotografováním „chytrým“ telefonem bude uživatel propojen na mobilní internetové stránky, kde získá do mobilu informace o těchto zajímavostech.

Název stezky Jazyky Míst
132.Malhostovické kopečky csendepl 3
133.PP Andělka a Čertovka csendepl 8
134.PP Biskoupská hadcová step csendepl 6
135.PP Biskoupský kopec csendepl 9
136.PP Bouchal csendepl 4
137.PP Horka csendepl 6
138.PP Hynčicovy skály csendepl 4
139.PP Na lesní horce csendepl 4
140.PP Návrší csendepl 4
141.PP Roviny csendepl 4
142.PP Santon csendepl 3
143.PP Velatická slepencová stráň csendepl 3
144.PP Velký Hájek csendepl 5
145.PP Vinohrady csendepl 4
146.PR Člupy csendepl 6
147.PR Hašky csendepl 4
148.PR Mušenice csendepl 5
149.PR Nad řekami csendepl 6
150.PR Stepní stráň u Komořan csendepl 4
151.PR Studnické louky csendepl 4
152.PR Špice csendepl 4
Název kampaně Jazyky Stezek
Informační centrum Policko logo Informační centrum Policko csendepl 1
Název stezky Jazyky Míst
153.Putování po Policku csendepl 10
Název kampaně Jazyky Stezek
Grmela logo Grmela csendepl 1
Název stezky Jazyky Míst
154.Naučná stezka Melice csendepl 5
Název kampaně Jazyky Stezek
Národní park GeoLoci logo Národní park GeoLoci csendepl 24
Název stezky Jazyky Míst
155.Bezdružice - Úterý csendepl 9
156.Bitva u Třebele csendepl 7
157.Bor csendepl 4
158.Broumov csendepl 6
159.Černošín csendepl 5
160.Český les csendepl 14
161.Dolní Víska csendepl 3
162.Gutštejn - Šipín csendepl 4
163.Hanovská kyselka csendepl 1
164.Chodová Planá csendepl 8
165.Kladruby csendepl 10
166.Konstantinovy Lázně csendepl 15
167.Krasíkov - Ovčí vrch csendepl 9
168.Kříženec csendepl 4
169.Lazurový vrch csendepl 5
170.Pavlovice csendepl 4
171.Planá csendepl 8
172.Přimda csendepl 4
173.Rozvadov csendepl 11
174.Sedmihoří - Valcha csendepl 12
175.Stříbro csendepl 17
176.Svojšín csendepl 6
177.Tachov csendepl 16
178.Vlčí hora csendepl 18
Název kampaně Jazyky Stezek
Národní geopark Egeria logo Národní geopark Egeria csendepl 20
Název stezky Jazyky Míst
179.Goethova trasa csendepl 3
180.Hornická města a obce Krušných hor csendepl 16
181.Hornická města a obce Slavkovského lesa csendepl 5
182.Hornická města a obce Sokolovské pánve csendepl 18
183.Hornická poznávací trasa Přebuz csendepl 13
184.Hrady na skalách csendepl 9
185.Jáchymovské peklo csendepl 17
186.Karlovarské historické cesty csendepl 10
187.Krušnohorské dolování csendepl 7
188.Krušnohorské rozhledny csendepl 6
189.Minerální prameny csendepl 11
190.Muzea v Geoparku csendepl 19
191.Naučná trasa Bludná csendepl 10
192.Naučná trasa Pernink csendepl 18
193.Poznávací trasa Rotava csendepl 11
194.Sopky v Geoparku csendepl 6
195.Třetihorní subtropy csendepl 7
196.Uhelná trasa csendepl 8
197.Žula v Geoparku csendepl 9
198.ŽŽ_SMAZAT csendepl 9
Název kampaně Jazyky Stezek
Česko-Bavorský geopark logo Česko-Bavorský geopark csendepl 2
Název stezky Jazyky Míst
199.GeoTour Granit csendepl 8
200.Infostellen csendepl 2
Název kampaně Jazyky Stezek
Naučné stezky kolem Prahy logo Naučné stezky kolem Prahy csendepl 4

Projekt se zaměřuje na tvorbu naučných taggových stezek v severní části Prahy.

Název stezky Jazyky Míst
201.Horní Počernice csendepl 7
202.Naučná stezka Radonice csendepl 39
203.Vinoř - Jenštejn csendepl 5
204.Vinoř - Satalice csendepl 9
Název kampaně Jazyky Stezek
MAS Podlipansko o.p.s., Region P logo MAS Podlipansko o.p.s., Region P csendepl 1

Projekt spolupráce propojující území dvou Místních akčních skupin (MAS) tematickou cyklistickou a turistickou stezkou. Po trase ovocnářským krajem přiblížení tohoto oboru prostřednictvím venkovské turistiky s vybavením stezky mobiliářem a informacemi. www.podlipansko.cz www.posemberi.cz

Název stezky Jazyky Míst
205.STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA csendepl 18
Název kampaně Jazyky Stezek
VIS Naplňování Karpatské úmluvy logo VIS Naplňování Karpatské úmluvy csendepl 9

Naše středisko se zabývá vzděláváním a informováním o ochraně přírody v Bílých Karpatech a přilehlých regionech na jihovýchodní Moravě. Vzdělávací činnost spočívá ve tvorbě a realizaci výukových programů pro mateřské, základní i střední školy. V informační oblasti se věnujeme realizaci naučných stezek, vydávání informačních materiálů, provozu turistického informačního centra, terénním exkurzím a podpoře šetrného turistického ruchu.

Název stezky Jazyky Míst
206.Chráněná území mikulovského mikroregionu csendepl 20
207.Mikroregion Mikulovsko I. csendepl 11
208.Mikroregion Mikulovsko II. csendepl 9
209.Natura 2000 csendepl 4
210.Naučná stezka Děvín csendepl 18
211.Naučná stezka Věstonická nádrž csendepl 6
212.NPR Tabulová hora, Růžový vrch a Kočičí kámen csendepl 10
213.Ostrožsko csendepl 45
214.Památné stromy mikulovského mikroregionu csendepl 3
Název kampaně Jazyky Stezek
Aikon - Dalešická přehrada logo Aikon - Dalešická přehrada csendepl 2

Společnost Aikon provozujeme lodní dopravu na Dalešické přehradě. Loď HORÁCKO Vás sveze po celý rok (přehrada v zimě nezamrzá). Od ledna do dubna a v listopadu a prosinci o víkendech vždy ve 13:00 z přístaviště Kramolín na hodinovou vyjížďku. V ostatních měsících pak plujeme po celé přehradě a o prázdninách pak denně.

Název stezky Jazyky Míst
215.Dalešická přehrada csendepl 11
216.Zatopené mlýny csendepl 12
Název kampaně Jazyky Stezek
Faunapark Lipová logo Faunapark Lipová csendepl 1

FAUNAPARK se nachází v malebné lázeňské obci Lipová-lázně v katastrálním území Horní Lipová na rozhraní pohoří Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku s nádherným výhledem na horský masiv Šeráku a Obřích skal. Našim návštěvníkům nabízíme expozici zvířat, posezení v příjemném prostředí, pro děti hřiště, a kdo u nás chce strávit více dní, může zůstat v útulném penzionu.

Název stezky Jazyky Míst
217.FAUNAPARK csendepl 12
Název kampaně Jazyky Stezek
ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa logo ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa csendepl 1

ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa je zaměřena na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Provozuje celkem 3 ekocentra – Terénní základnu pro ekologickou výchovu BUK v Krásné Lípě, Středisko ekologické výchovy NETOPÝR ve Varnsdorfu a Severočeské regionální centrum ochránců přírody Tilia v Ústí nad Labem. Je základním článkem největší ochranářské organizace v České republice – Českého svazu ochránců přírody, členem IUCN a nositelem ocenění OSN – UNEP „Global 500“. http://csoptilia.unas.cz

Název stezky Jazyky Míst
218.Les plný smyslů csendepl 6
Název kampaně Jazyky Stezek
Muzeum Říčany logo Muzeum Říčany csendepl 1

Muzeum Říčany je příspěvkovou organizací města Říčany, která shromažďuje, spravuje a odborně zpracovává sbírky hmotného i nehmotného kulturního dědictví, a to na území správní působnosti města Říčany, jako obce s rozšířenou působností. Muzeum Říčany má dvě oddělení, přírodovědné a historické. Obě se podílí na sbírkotvorném programu, na vědeckých a publikačních aktivitách i na aktivitách pro veřejnost. Významnou součástí práce přírodovědného oddělení muzea je provoz Centra environmentálního vzdělávání.

Název stezky Jazyky Míst
219.Naučná stezka Říčansko csendepl 16
Název kampaně Jazyky Stezek
NEO logo NEO csendepl 1

Jak říká jeden nejmenovaný kuchař: Vaření začíná u výběru kvalitních potravin". Farmářská stezka okolím Prahy Vás zavede na místa, kde najdete chutné a zdravé produkty převážně z biozemědělství. Můžete navštívit svého farmáře a prohlédnout si jak a kde vzniká potravina, kterou budete jíst.

Název stezky Jazyky Míst
220.Farmářská stezka okolím Prahy csendepl 11
Název kampaně Jazyky Stezek
Klub českých turistů logo Klub českých turistů csendepl 1

Základní organizační jednotkou KČT jsou odbory, které se sdružují do 14 oblastí, totožných s hranicemi krajů. Vše zastřešuje Ústředí KČT se sídlem v Praze. Členové KČT organizují každoročně přes tisíc akcí určených pro členy klubu i neorganizované zájemce o všechny druhy turistiky – pěší, cyklo, lyžařskou a vodní turistiku, mototuristiku, speleoturistiku, vysokohorskou turistiku, turistiku zdravotně postižených a nejnověji i hipoturistiku. Turistické oddíly mládeže jsou sdruženy do Asociace TOM.

Název stezky Jazyky Míst
221.Vizovicko - značená trasa pro vozíčkáře csendepl 3
Název kampaně Jazyky Stezek
Destinační agentura Krušné Hory logo Destinační agentura Krušné Hory csendepl 1

Hlavní cíle DA Krušné hory jsou:

  • Vytvořit síť turistických informačních center na vrcholcích Krušných hor.
  • Zajistit společnou propagaci a rozvoj šetrného cestovního ruchu v Krušných horách.
  • Vytvářet společné propagační materiály, katalog ubytování s tipy na výlety po Krušných horách, webovou prezentaci.
  • Zajistit koordinaci aktivit subjektů působících v oblasti cestovního ruchu.

Více informací: http://www.krusne-hory.org/

Název stezky Jazyky Míst
222.Krušnohorské zimní sporty csendepl 10
Název kampaně Jazyky Stezek
Technika v přírodě logo Technika v přírodě csendepl 8

Stezky se zaměřují nejen na přírodu, ale i na lidi a lidskou činnost v krajině.

Název stezky Jazyky Míst
223.Andělská Hora csendepl 12
224.Bruntál csendepl 16
225.Krnov csendepl 16
226.Město Albrechtice csendepl 7
227.Technika v přírodě csendepl 1
228.TP1 - SG Vrbno p.P. csendepl 31
229.TP2 - ZŠ Karlovice csendepl 18
230.TP7 csendepl 2
Název kampaně Jazyky Stezek
Broumovsko logo Broumovsko csendepl 2

Broumovsko se nachází v Severovýchodních Čechách na hranici s Polskem. Je unikátní krajinou, kde se snoubí tiše krásná příroda se skvostnými barokními památkami. Patří k chráněným krajinným oblastem. Nabízí nesčetné příležitosti ke strávení příjemné dovolené spojené s jeho bližším poznáváním. V rozmanité krajině si přijdou na své vyznavači cykloturistiky, pěší turistiky nebo adrenalinových sportů.

Název stezky Jazyky Míst
231.Broumovská skupina kostelů csendepl 10
232.CHKO Broumovsko csendepl 26
Název kampaně Jazyky Stezek
Město Krásná Lípa logo Město Krásná Lípa csendepl 1

Krásná Lípa je město na severu Česka, v severovýchodní části okresu Děčín. Leží na horním toku říčky Křinice na pomezí Národního parku České Švýcarsko a Lužických hor. Nachází se na území Českého Švýcarska, které je světem skalních věží, mostů a bran.

Název stezky Jazyky Míst
233.Krásnolipské putování csendepl 10
Název kampaně Jazyky Stezek
Město Slaný logo Město Slaný csendepl 1

Královské město Slaný leží v okrsku Slánské tabule, která tvoří severozápadní část geomorfologického celku zvaného Pražská plošina. Její dominantou je Slánská hora. Městem, které leží cca 25 km severozápadně od Prahy, protéká od jihozápadu k severovýchodu Červený potok. Slaný je přirozeným kulturním centrem slánského regionu i celého okresu. Díky bohaté historii města je k vidění mnoho kulturních a architektonických památek. Město má vlastní divadelní budovu a malou scénu. Pracují zde čtyři divadelní soubory (Slánská scéna, Dividýlko, Dětská scéna a divadlo Vrtule). Pro filmová představení je zde nové stálé městské kino a letní kino Na Hájích. Dětem a mládeži slouží „Ostrov“ – Dům dětí a mládeže. Je tu aktivní Knihovna V. V. Štecha, Vlastivědné muzeum s pobočkou Národopisného muzea ve Třebízi a se stálou galerií a koncertní síní v bývalé kapli piaristického gymnasia. Další stálou galerií je IKAROS GALERIE ANTIK ve Fugnerově ulici. Tyto galerie doplňují občasné galerie při integrované střední škole a Lidický dvůr.

Název stezky Jazyky Míst
234.Slánská hora csendepl 11
Název kampaně Jazyky Stezek
MK Lysá n. Labem logo MK Lysá n. Labem csendepl 1

Najdete nás na Husově náměstí v přízemí budovy MěÚ. Naše knihovna je veřejná s fondem ve volném výběru. Nabízíme Vám služby dospělého a dětského oddělení, studovny, čítárny, videopůjčovny, internetové studovny, dokumentačního střediska a informatika pro studenty.

V knihovně Vám nabízíme přibližně:

  • 50 000 knih
  • 38 titulů periodik
  • 2200 videokazet a DVD
Název stezky Jazyky Míst
235.Památné stromy csendepl 18
Název kampaně Jazyky Stezek
MAS Strážnicko logo MAS Strážnicko csendepl 2

MAS Strážnicko se za 5 let činnosti stala i jedním z mototrů rozvoje turistiky na Strážnicku. Což zjistíte na v návštěvnických místech Strážnicka – které MAS Strážnicko spoluvytváří. Zahrnuje lákavé produkty cestovního ruchu počínaje vinařstvím, gastronomií, přes nabídku různých druhů expozic, muzeí a areálů, až po zážitky poznávacího, kulturního, zábavného a folklórního či dokonce sportovního charakteru v příjemném prostředí a atmosféře.

Název stezky Jazyky Míst
236.Oskerušová stezka csendepl 5
237.Strážnickými vinohrady csendepl 5
Název kampaně Jazyky Stezek
Obec Mukařov logo Obec Mukařov csendepl 1

Obec Mukařov se nachází v okrese Praha-východ, kraj Středočeský. Rozkládá se sedm kilometrů východně od města Říčany. V obci žije téměř 2 000 obyvatel.

Název stezky Jazyky Míst
238.Naučná stezka Mukařov – Žernovka csendepl 8
Název kampaně Jazyky Stezek
Mikroregion Nový Dvůr logo Mikroregion Nový Dvůr csendepl 1

Mikroregion Nový Dvůr byl založen na jaře roku 2002 obcemi Milotice, Skoronice, Ratíškovice, Vacenovice a Vlkoš, Krátce po založení přistoupila do svazku obec Svatobořice ~ Mistřín. Historický název „Nový Dvůr" pochází z počátku 17. století a váže se k dějinám Milotického panství ke kterému tehdy patřily všechny obce dnešního mikroregionu vyjma Ratíškovic. Mikroregion leží na jižní Moravě, ve střední části okresu Hodonín v Jihomoravském kraji a rozprostírá se mezi městy Kyjovem a Hodonínem.

Název stezky Jazyky Míst
239.Vinné uličky Mikroregionu Nový Dvůr csendepl 7
Název kampaně Jazyky Stezek
Město Valtice logo Město Valtice csendepl 1

Město Valtice má bohatou historií, je ověnčeno památkami zapsanými v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Město má velký vinařský i turistický potenciál. Je stvořeno pro Vaši návštěvu, či strávení dovolené. Ve městě a jeho okolí je řada vinařských i cyklistických stezek.

V letošním roce budete mít opět možnost ochutnávat místní vína se značkou Hlavní město vína, která prošla náročnou kontrolou a výběrem, to vše zaručuje vína s originálním terroir Valticka.

Název stezky Jazyky Míst
240.Městský památkový okruh Valtice csendepl 15
Název kampaně Jazyky Stezek
Western Šiklův Mlýn logo Western Šiklův Mlýn csendepl 1

Šikland je komplex zábavních areálů s největší nabídkou služeb a zábavy v České republice. Největším je areál Šiklův mlýn ve Zvoli nad Pernštejnem, známý jako westernové městečko, další pak strašidelný zámek Draxmoor a novinka Krokodýl park v Dolní Rožínce.

Název stezky Jazyky Míst
241.Šikland - svět, který Vás baví! csendepl 18
Název kampaně Jazyky Stezek
Taggmanager logo Taggmanager csendepl 5

Taggmanager.cz si klade za cíl oživit zájem hlavně mladých lidí o naučné stezky, přírodní a kulturní památky tím, že jim poskytne interaktivní a mobilní alternativu informačních tabulí. Klasickou informační tabuli je možné doplnit nebo zcela nahradit tzv. tagglistem který Vás přesměruje na interaktivní podobu naučné stezky navrženou speciálně pro mobilní telefony.

Název stezky Jazyky Míst
242.Hledáme technicky csendepl 2
243.Honba za pokladem csendepl 6
244.Honba za pokladem s taggy csendepl 10
245.Lužické hory csendepl 2
246.Pražská trasa csendepl 1
Název kampaně Jazyky Stezek
Botanická zahrada hl.m. Prahy logo Botanická zahrada hl.m. Prahy csendepl 2

Botanická zahrada byla založena roku 1969. V současné době obhospodařuje 25 ha venkovních expozic a tropický skleník Fata Morgana. Jsme odborná instituce, jejíž hlavní náplní je uchovávání vědecky dokumentovaných sbírek rostlin. Spolupracujeme s ostatními botanickými zahradami, za účelem ochrany přírody a zachování biologické diverzity. Neposledním úkolem je zpřístupnění expozic široké veřejnosti za účelem vzdělávání a naplňování kulturních a rekreačních potřeb. www.botanicka.cz

Název stezky Jazyky Míst
247.Významná místa botanické zahrady csendepl 23
248.Významné sbírky Botanické zahrady csendepl 30
Název kampaně Jazyky Stezek
Památné stromy Prahy logo Památné stromy Prahy csendepl 1

Praha není jenom pokladnicí historických budov, muzeí, galerií, divadel, paneláků, obchodních center, ale jsou i místa, kde je krásná příroda. Je zde například 90 maloplošných chráněných území, 12 přírodních parků a v neposlední řadě i památné stromy. Těch je v Praze nyní vyhlášeno neuvěřitelných 199 jedinců. Převládají duby, protože jsou odolnější znečištěnému prostředí, za nimi následují v počtu lípy.

MHMP, Odbor ochrany prostředí Jungmannova 35/29, 111 21 Praha Editor: RNDr. Jan Němec Autoři textů: Ing. Pavel Kyzlík, RNDr. Jan Němec, Ing. Bohumil Reš, Bc. Aleš Rudl

Název stezky Jazyky Míst
249.Za památnými stromy v centru Prahy csendepl 1
Název kampaně Jazyky Stezek
Natura-Praha logo Natura-Praha csendepl 1

Jsme základní organizací Českého svazu ochránců přírody. Naše organizace byla založena v roce 1980 a v roce 1989 v ní byl založen turistický oddíl Ginkgo. V posledních letech se nám daří postupné rozšiřování našeho působení o další aktivity. Mezi současné hlavní cíle patří rozšiřování provozu EkoCentra a dále pak zkvalitňování praktické ochranářské činnosti. Prioritou našich aktivit pak dlouhodobě zůstává působení na děti a mládež prostřednictvím environmentální výchovy a osvěty.

www.natura-praha.org

Název stezky Jazyky Míst
250.Naučná stezka Milíčov csendepl 9
Název kampaně Jazyky Stezek
Česká geografická společnost logo Česká geografická společnost csendepl 4

Česká geografická společnost je občanským sdružením vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků v geografii a příbuzných oborech, které usiluje o další rozvoj a zvyšování úrovně geografie jako vědního oboru, o rozvoj geografického vzdělávání na základních a středních školách, jakož i na propagaci geografie a výsledků geografického poznání směrem k široké veřejnosti.

Název stezky Jazyky Míst
251.Technické památky jižních Čech csendepl 16
252.Významná místa krajiny jižních Čech csendepl 133
253.Významná místa krajiny Olomouckého kraje csendepl 71
254.Významná místa krajiny Třeboňska csendepl 31
Název kampaně Jazyky Stezek
Mountain sports camps logo Mountain sports camps csendepl 5

Mountain sports camps, o.s. je sdružení, které působí v Krkonoších respektive v okolí Pece pod Sněžkou. Cílem tohoto sdružení je rozvoj sportovního zázemí a sportovních aktivit, jak pro širokou sportovní veřejnost, tak pro vrcholové sportovce. V rámci spolupráce s Pražskou boudou vytváří zázemí pro cyklisty (samoservis, rady, mapy…). V rámci rozvoje cestovního ruchu v regionu připravuje pro cyklisty, pěší turisty a rodiny s dětmi mapy s radami kam na výlet.

Název stezky Jazyky Míst
255.Kolem Pece csendepl 5
256.Na kole do Špindlu csendepl 5
257.Na kole na Luční boudu csendepl 5
258.Rodinná nad Pecí csendepl 3
259.Z Pece do Jánských Lázní csendepl 6
Název kampaně Jazyky Stezek
Actaea logo Actaea csendepl 21

Actaea – společnost pro přírodu a krajinu

Působnost: Jeseníky, Beskydy, Bílé Karpaty

Naše zastavení pokrývají tři naučné stezky v Jeseníkách a jednu stezku v Beskydech. Zbylá zastavení jsou rozptýlena po celém území CHKO Jeseníky a CHKO Beskydy v zajímavých přírodních lokalitách a také v obcích CHKO.

Organizace se zabývá ochranou přírody a krajiny, propagací a popularizací přírodního a kulturního dědictví na veřejnosti, vydáváním informačních letáků, turistických průvodců a odborných publikací. Zpracováváme naučné stezky, plány péče a také botanické a zoologické inventarizační průzkumy.

weby:www.actaea.cz;www.praded.org;www.javorniky.org

Název stezky Jazyky Míst
260.CHKO Beskydy csendepl 21
261.CHKO Jeseníky csendepl 24
262.Jeseníky regiony csendepl 1
263.Karlova Studánka a stezka Bílá Opava csendepl 7
264.Karlovice csendepl 11
265.Lapkové a hrady Jeseníků csendepl 8
266.Ludvíkov csendepl 7
267.Lysá hora csendepl 6
268.Natura 2000 - Beskydy csendepl 20
269.Naučná stezka Hradisko csendepl 9
270.Památné stromy CHKO Beskydy csendepl 6
271.Přírodní památky a rezervace CHKO Beskydy csendepl 6
272.Přírodní památky a rezervace Jeseníků csendepl 13
273.Se skřítkem okolím Pradědu csendepl 7
274.Světem horských luk csendepl 12
275.Vítejte v CHKO Beskydy csendepl 21
276.Vítejte v CHKO Jeseníky csendepl 26
277.Vrbno pod Pradědem csendepl 7
278.Vrcholy a výhledy na Beskydy csendepl 11
279.Vycházková stezka Dubí csendepl 4
280.Výlet Keprnickými horami csendepl 11
Název kampaně Jazyky Stezek
ECHOS o.s. - Železnorudsko logo ECHOS o.s. - Železnorudsko csendepl 18

Cílem sdružení je příprava a realizace ekologických projektů, příprava a realizace projektů v oblasti trvale udržitelného rozvoje, ekologická výchova a rozšiřování znalostí v oblasti ekologie zejména mezi mládeží.

V rámci projektů pro rozvoj turistiky organizujeme stezky na Železnorudsku a Novohradsku

Více informací naleznete zde: www.echos.cz

Název stezky Jazyky Míst
281.Historie obce Špičák csendepl 14
282.Hojsova Stráž csendepl 20
283.Kašperské Hory csendepl 17
284.Klatovský vycházkový okruh csendepl 11
285.Kojákovice csendepl 6
286.Naučná stezka Rožmberk csendepl 12
287.Naučná stezka Třeboň csendepl 15
288.Nové Hrady csendepl 18
289.Okolím Běšin csendepl 11
290.Okruh Belveder - utajená obrana csendepl 9
291.Okruh Debrník - utajená obrana csendepl 13
292.Skitouringové trasy csendepl 7
293.Sklářská stezka II – okolím Železnorudska csendepl 23
294.Sklářská stezka Železná Ruda csendepl 16
295.Srní csendepl 12
296.Špičák csendepl 7
297.Tetřeví stezka csendepl 5
298.Železná Ruda csendepl 8
Název kampaně Jazyky Stezek
Ústav pro ekopolitiku o. p. s. logo Ústav pro ekopolitiku o. p. s. csendepl 7

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. byl založen v roce 1992 jako nadace, od roku 1998 funguje jako obecně prospěšná společnost.

V současnosti ÚEP rozvíjí tři hlavní programové oblasti: * Politika udržitelného rozvoje * Nástroje prosazování udržitelného rozvoje * Právo životního prostředí

Pod tyto programy spadají jednotlivé projekty ÚEP.Přizpůsobování programů a projektů aktuálním trendům a trvalé utváření a rozšiřování vlastního odborného zázemí učinily z Ústavu pro ekopolitiku uznávanou organizaci typu „think-tank“.

Více informací naleznete zde: www.ekopolitika.cz

Název stezky Jazyky Míst
299.Divoká Šárka csendepl 30
300.Hostivařský lesopark csendepl 30
301.Chuchelský háj csendepl 20
302.Kunratický les csendepl 20
303.Milíčovský les csendepl 20
304.Praha - Petrovice csendepl 10
305.Tichá Šárka csendepl 20
Název kampaně Jazyky Stezek
Občanské sdružení Hájenka logo Občanské sdružení Hájenka csendepl 15

Občanské sdružení Hájenka bylo založeno 26. 2. 1996. Zabýváme se ochranou přírody a krajiny, ekologickou výchovou, interpretací přírodního a kulturního dědictví regionu, propagací šetrného turistického ruchu či ekologickým poradenstvím v zejména v Moravskoslezském kraji.

Geopark Podbeskydí se rozkládá na 530 km2 Podbeskydské pahorkatiny v okresech Nový Jičín, Vsetín a Frýdek – Místek. Leží v geologicky mimořádně pestrém území čela karpatských příkrovů, slezské a podslezské jednotky.

hajenka@centrum.cz

Název stezky Jazyky Míst
306.Borovecké rybníky csendepl 6
307.Červený kámen csendepl 16
308.Frenštátsko csendepl 12
309.Kojetínské Vrchy csendepl 31
310.Kozlovice csendepl 5
311.Kravařsko csendepl 25
312.Kunčice pod Ondřejníkem csendepl 12
313.Libotínské doly csendepl 7
314.Palkovické Hůrky csendepl 21
315.Příborsko csendepl 17
316.Radhošť csendepl 9
317.Rybí csendepl 5
318.Štramberský kras csendepl 23
319.Veřovické vrchy csendepl 10
320.Závišice csendepl 11
Název kampaně Jazyky Stezek
ČSOP Onyx logo ČSOP Onyx csendepl 26

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx byla založena v roce 2007. Posláním organizace je ochrana přírody a krajiny a ekologická výchova na severní Moravě a ve Slezsku. Členové ČSOP Onyx mají dlouholeté zkušenosti s řízením a realizací projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny, trvale udržitelného rozvoje a ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty.

Více informací naleznete zde: www.csoponyx.cz

Název stezky Jazyky Míst
321.CHKO Poodří csendepl 27
322.CHKO Poodří – památné stromy csendepl 14
323.Karpatské dědictví csendepl 12
324.Naučná stezka Hvozdnice csendepl 18
325.Naučná stezka Okolím Morávky ve Skalici csendepl 10
326.Naučná stezka Píšť csendepl 7
327.Naučná stezka PR Štěpán csendepl 10
328.Naučná stezka Rezavka csendepl 10
329.Naučná stezka Skalka csendepl 10
330.Naučná stezka Staříč csendepl 10
331.NPP a NPR v Moravskoslezském kraji csendepl 11
332.Okolím Morávky csendepl 16
333.Památné stromy Frenštátska a Novojičínska csendepl 19
334.Památné stromy Oderska csendepl 17
335.Památné stromy Opavska a Bruntálska csendepl 24
336.Památné stromy Ostravska a Frýdecko-Místecka csendepl 19
337.Parky Ostravy - Poruby csendepl 7
338.PO Heřmanský stav Odra - Poolší 1 csendepl 20
339.PO Heřmanský stav Odra - Poolší 2 csendepl 21
340.PO Heřmanský stav Odra – Poolší 3 csendepl 20
341.PO Heřmanský stav Odra – Poolší 4 csendepl 20
342.Přírodní památky Moravskoslezského kraje csendepl 36
343.Přírodní parky Moravskoslezského kraje csendepl 16
344.Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje csendepl 43
345.Turistický okruh csendepl 10
346.ZCHÚ v CHKO Poodří csendepl 23
Název kampaně Jazyky Stezek
Geopark Český ráj logo Geopark Český ráj csendepl 24

Evropský Geopark UNESCO Český ráj je oblast o rozloze 700 km2, která zahrnuje nejen území CHKO Český ráj (vyhlášena v r. 1955), ale její širší okolí, kde se nacházejí další vzácné lokality s přírodním, historickým a kulturním významem. Vedle geologických jsou důležité i další zajímavosti, jako jsou kulturní a ekologické fenomény, archeologické a historické památky významné z celoevropského hlediska, jejichž potenciál je využíván nejen pro geologický výzkum, ale i pro aktivity zahrnující vzdělávání veřejnosti v oblasti přírodních a historických věd, propagaci ochrany přírody a podpory regionálního podnikání v cestovním ruchu v souladu s pravidly ochrany přírodního a kulturního dědictví a trvale udržitelného rozvoje na území Geoparku. Geopark Český ráj je členem Evropské a Světové Sítě Geoparků UNESCO od r. 2005, v červnu 2010 se stal prvním Národním Geoparkem České republiky.

Více informací naleznete zde: www.geopark-ceskyraj.cz

Název stezky Jazyky Míst
347.Archeologické lokality csendepl 10
348.Besedické skály csendepl 8
349.Brány geoparku csendepl 12
350.Geologické procesy csendepl 9
351.Historické památky csendepl 7
352.Hrady na skalách csendepl 25
353.Informačni centra csendepl 12
354.Jeskyně a kras csendepl 5
355.Kámen a člověk csendepl 9
356.Lidová architektura csendepl 11
357.Minerály a drahé kameny csendepl 9
358.Muzea a galerie csendepl 17
359.Novopacko csendepl 7
360.Prachovské skály csendepl 8
361.Riegrova stezka csendepl 12
362.Rozhledny a vyhlídky csendepl 14
363.Rybníky a mokřady csendepl 9
364.Skalní města csendepl 12
365.Údolí Plakánek csendepl 11
366.Venkovní geologické expozice csendepl 10
367.Voda v geoparku csendepl 11
368.Vyhaslé sopky csendepl 12
369.Zámky csendepl 6
370.Život a krajina csendepl 7
Název kampaně Jazyky Stezek
MAS Říčansko o.p.s logo MAS Říčansko o.p.s csendepl 2

Podle statutu Místní akční skupiny byla společnost založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Říčansko a to zejména: ustavení Místní Akční Skupiny Říčansko) a administrativní činnosti MAS Říčansko spojené s příjmem, výběrem a kontrolou projektů pro iniciativu Společenství LEADER+ a další vyhlášené výzvy jiných dotačních programů.

Její zaměstnanci a členové se podílejí na vytváření a naplňování strategie MAS pro všestranný rozvoj a obnovu kulturního i přírodního dědictví svěřeného regionu.

Více informací naleznete zde: mas.ricansko.eu

Název stezky Jazyky Míst
371.Krajinou barona Ringhoffera csendepl 10
372.Po stopách kameníků csendepl 14
Název kampaně Jazyky Stezek
Město Tábor logo Město Tábor csendepl 2

Tábor je město na jihu Čech na řece Lužnici. Se svými 35 tisíci obyvateli je po Českých Budějovicích druhým největším městem v Jihočeském kraji. Spolu se Sezimovým Ústím a Planou nad Lužnicí pak vytváří městskou aglomeraci se skoro 47 tisíci obyvateli. Město, jehož centrum je památkovou rezervací, je významným centrem turistického ruchu. Lákadlem pro návštěvníky je zejména historie husitského hnutí.

Název stezky Jazyky Míst
373.Lesopark Pintovka csendepl 11
374.Třináctero Táborských míst csendepl 13
Název kampaně Jazyky Stezek
Agentura Koniklec logo Agentura Koniklec csendepl 12

Agentura Koniklec je nestátní nezisková organizace - občanské sdružení pro lidská práva a životní prostředí. Byla založena 24. 3. 1992. Posláním organizace je uskutečňovat projekty v oblasti ochrany životního prostředí, zabývat se udržitelným rozvojem na místní a regionální úrovni, informovat veřejnost a provádět veřejnou osvětu v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany přírody a krajiny a životního prostředí a zabývat se environmentální výchovou dětí a mládeže.

Více informací naleznete zde: agentura.koniklec.cz

Název stezky Jazyky Míst
375.Císařský ostrov csendepl 4
376.Geologická stezka csendepl 13
377.Klánovický les csendepl 12
378.Kokořínský důl csendepl 10
379.Lomy na Damilu csendepl 9
380.Modřanské tůně csendepl 5
381.Naučná stezka Zlatý kůň csendepl 11
382.Okolí Vidimi csendepl 10
383.Prokopské údolí csendepl 5
384.Střecha Českého krasu csendepl 8
385.Svatojánský okruh csendepl 11
386.Vrch svatého Kříže csendepl 4
Název kampaně Jazyky Stezek
Památky jinak, o.s. logo Památky jinak, o.s. csendepl 14

CHKO České středohoří je rozsáhlé území s velkoplošnou ochranou, které zasahuje do sedmi okresů Severočeského kraje. (Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Děčín, Ústí nad Labem, Česká Lípa). České středohoří je lokalitou, která obsahuje velmi rozsáhlé přírodní, kulturní a geologický potenciál. Nejcennější partie CHKO jsou zvlášť chráněny formou státních přírodních rezervací, chráněných nalezišť a chráněných přírodních útvarů, které jsou zahrnuty do kulturního a přírodního dědictví.

Cílem našeho sdružení je přispět ke zvýšení informovanosti veřejnosti o důležitosti významu přírodních, kulturních a geologických hodnot Severočeského kraje.

Realizací projektu bude vytvořena síť stezek, která by měla pokrýt celé CHKO České středohoří.

Název stezky Jazyky Míst
387.Konojedy a Levínsko csendepl 11
388.Litoměřice csendepl 15
389.Od Větruše k Josefínce csendepl 10
390.Oparenské údolí a okolí csendepl 10
391.Po hradech, zámcím a zříceninách Českého středohoří. csendepl 14
392.Po vrcholech CHKO České středohoří csendepl 22
393.Stezka Bránou Čech csendepl 14
394.Terezínská stezka csendepl 22
395.Třebušínská cesta csendepl 10
396.Úštěcké dědictví csendepl 9
397.Verneřicko a Bobří soutěska csendepl 4
398.Z Mostné hory na Varhošť csendepl 9
399.Z Velkého Března do Zubrnic csendepl 7
400.Zajímavosti v okolí Milešovky csendepl 5
Název kampaně Jazyky Stezek
VIS Bílé Karpaty o.p.s. logo VIS Bílé Karpaty o.p.s. csendepl 13

Naše středisko se zabývá vzděláváním a informováním o ochraně přírody v Bílých Karpatech a přilehlých regionech na jihovýchodní Moravě. Vzdělávací činnost spočívá ve tvorbě a realizaci výukových programů pro mateřské, základní i střední školy. V informační oblasti se věnujeme realizaci naučných stezek, vydávání informačních materiálů, provozu turistického informačního centra, terénním exkurzím a podpoře šetrného turistického ruchu.

Název stezky Jazyky Míst
401.Horňácko csendepl 25
402.Chráněná území Bílých Karpat csendepl 53
403.Krajem vína a oskeruší csendepl 10
404.Lopeník csendepl 7
405.Moravské Kopanice csendepl 20
406.Okolo Bzenecké Doubravy csendepl 26
407.Okolo Nového Světlova csendepl 11
408.Podél Vlárské dráhy csendepl 20
409.Poklady pod zemí csendepl 9
410.Poušť a řeka csendepl 15
411.Procházka Veselím csendepl 20
412.Strážnicko csendepl 26
413.Za krásnými loukami csendepl 10
Název kampaně Jazyky Stezek
Nezařazené logo Nezařazené csendepl 4
Název stezky Jazyky Míst
414.Ladův kraj csendepl 2
415.Tuhnický les a jeho památky csendepl 1
416.U Sudoměře csendepl 1
417.Ukázka multimédií csendepl 2